Can Kurtaran Eğitmen Kursları

Merkezimiz Fethiye bölgesinde yetkili tek Cankurtaran Eğitim Merkezidir. Eğitimlerimiz Altın Cankurtaran Eğitmen Savaş Yapman tarafından verilmektedir. Her hafta düzenli olarak 2 kurs programımız vardır. Ancak talep edildiği takdirde Türkiye’nin her köşesine eğitim için gidilmektedir.

BRONZ CANKURTARAN EĞİTMENİ
Bronz cankurtaran eğitmeni olabilmenin koşulları;
a) En az lise ve dengi okul mezunu olmak ve bunu belgelemek,
b) Bu Talimatın 30 uncu maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek,
c) Altın cankurtaran belgesine sahip olmak,
ç) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
d) Sabıka kaydı belgesi ibraz etmek,
e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ceza kurullarından veya Federasyon disiplin kurulundan bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
f) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş ya da ödenmemiş para cezası bulunmamak,
g) En az 6 ay altın cankurtaran olarak çalışmış olmak ve çalışmasını işyerinden onaylı işyerinde çalışma bildirim belgesini ibraz etmek.

BRONZ EĞİTMEN EĞİTİMİ STANDARDI;
BRONZ CANKURTARAN EĞİTMENİ
 Madde 20- (1) Bronz cankurtaran eğitmeni olabilmenin koşulları;
a) En az lise ve dengi okul mezunu olmak ve bunu belgelemek,
b) Bu Talimatın 30 uncu maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek,
c) Altın cankurtaran belgesine sahip olmak,
ç) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
d) Sabıka kaydı belgesi ibraz etmek,
e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ceza kurullarından veya Federasyon disiplin kurulundan bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
f) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş ya da ödenmemiş para cezası bulunmamak,
g) En az 6 ay altın cankurtaran olarak çalışmış olmak ve çalışmasını işyerinden onaylı işyerinde çalışma bildirim belgesini ibraz etmek.

Madde 34- (Değişik: 26/06/2018 -Tal/1. md./6) (1)Bronz eğitmen eğitimi süresi 5 tam gün olup, toplam müfredat 35 saattir. 35 Saatlik dersin talimatın 34. Maddesinin 2. Fıkrasının a bendinde belirtilen dersler dershane ortamında teorik ve dershanede pratik, talimatın 34. Maddesinin 2. Fıkrasının b ve c bendinde belirtilen dersler denizde ve havuzda pratik olmak zorundadır. Denizde ve havuzda yapılacak pratikler dershanede yapılamaz. Bir altın eğitmen aynı anda en fazla 8 kursiyere kurs verebilir.

(2) Bronz eğitmen eğitiminde aşağıdaki standart eğitim uygulanacaktır.
a) Dershane çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.
   1. Bronz ve Gümüş cankurtaran kursu dershane çalışmaları tekrarı
   2. Ders anlatım teknikleri
   3. Yardımcı ders sunum malzemeleri tanıtımı ve kullanımı (projeksiyon, tepegöz vs.)
   4. Ders anlatım teknikleri uygulamaları
b) Havuz çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.
   1. Bronz ve gümüş cankurtaran kursu havuz pratikleri tekrarı
   2. Havuzda kurs yönetim uygulamaları
c) Deniz çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.
   1. Gümüş cankurtaran kursu deniz pratikleri tekrarı
   2. Denizde kurs yönetim uygulamaları

GÜMÜŞ CANKURTARAN EĞİTMENİ MADDE 21- (1) GÜMÜŞ CANKURTARAN EĞİTMENİ OLABİLMENİN KOŞULLARI;
a) 22 yaşını doldurmuş olmak,
b) En az lise mezunu olmak ve bunu belgelemek,
c) Bu Talimatın 30 uncu maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek,
ç) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
d) Bronz cankurtaran eğitmen belgesine sahip olmak,
e) Sabıka kaydı belgesi ibraz etmek,
f) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ceza kurullarından veya Federasyon disiplin kurulundan bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
g) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş ya da ödenmemiş para cezası bulunmamak,
ğ) En az 2 yıl bronz eğitmen olarak yetkili bir cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşunda kayıtlı eğitmen olarak çalışmış olmak ve en az 80 kişiye bronz veya gümüş cankurtaran kursu vererek bilgi kayıt formu imzalamış olmak.

GÜMÜŞ EĞİTMEN EĞİTİMİ STANDARDI MADDE 21- (1) GÜMÜŞ CANKURTARAN EĞİTMENİ OLABİLMENİN KOŞULLARI;
a) 22 yaşını doldurmuş olmak,
b) En az lise mezunu olmak ve bunu belgelemek,
c) Bu Talimatın 30 uncu maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek,
ç) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
d) Bronz cankurtaran eğitmen belgesine sahip olmak,
e) Sabıka kaydı belgesi ibraz etmek,
f) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ceza kurullarından veya Federasyon disiplin kurulundan bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
g) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş ya da ödenmemiş para cezası bulunmamak,
ğ) En az 2 yıl bronz eğitmen olarak yetkili bir cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşunda kayıtlı eğitmen olarak çalışmış olmak ve en az 80 kişiye bronz veya gümüş cankurtaran kursu vererek bilgi kayıt formu imzalamış olmak.

Madde 35- (Değişik: 26/06/2018 -Tal/1. md./7) (1)Gümüş eğitmen eğitimi süresi 6 tam gün olup, toplam müfredat 42 saattir. 42 Saatlik dersin talimatın 35. Maddesinin 2. Fıkrasının a bendinde belirtilen dersler dershane ortamında teorik ve dershanede pratik, talimatın 35. Maddesinin 2. Fıkrasının b, c ve ç bendinde belirtilen dersler denizde ve havuzda pratik olmak zorundadır. Denizde ve havuzda yapılacak pratikler dershanede yapılamaz. Bir altın eğitmen aynı anda en fazla 8 kursiyere kurs verebilir.
(2) Gümüş eğitmen eğitiminde aşağıdaki standart eğitim uygulanacaktır.
a) Dershane çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.
   1. Bronz, Gümüş ve Altın cankurtaran kursu dershane çalışmaları tekrarı.
   2. Ders anlatım teknikleri,
   3. Ders anlatım teknikleri uygulamaları
b) Havuz çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.
   1. Bronz cankurtaran kursu havuz pratikleri tekrarı
   2. Havuzda kurs yönetim uygulamaları
c) Deniz çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.
   1. Gümüş ve Altın cankurtaran kursu deniz pratikleri tekrarı
   2. Altın cankurtaran kursu deniz çalışmaları yönetim uygulamaları
ç) Donanımlı dalış çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.
   1. Altın cankurtaran kursu donanımlı dalış pratikleri tekrarı
   2. Donanımlı dalışla yön bulma, arama ve kurtarma kursu yönetim uygulamaları

Ana sayfa